11111
  • he
  • en

חדשות

אושרה בקשת תובענה ייצוגית נגד חברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ בעניין גביית דמי ניהול בניגוד להסכמים שנערכו עם העמיתים

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר בקשה לתובענה ייצוגית שהגישו התובעים נגד חברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. התביעה הוגשה בשם כל אדם ו/או קבוצת בני אדם שהתקשר עם תגמולים בע"מ או גד גמולים חברה לניהול קופות גמל בע"מ עד ליום 30.06.2007 לשם השתתפות בתכנית חיסכון לעצמאים ו/או לשכירים "תגמולים", תמורת דמי ניהול לגביהם הותנה כי הם ייגבו אך ורק מסכומי ההפקדות השנתיים ואשר מיטב דש, לאחר רכישת ניהול קופות הגמל על ידיה, ניכתה אותם מדי שנה מסכומי החיסכון שהצטברו בקופת הגמל לאורך השנים כקרן רווחים, וכן בשם כל אדם ו/או קבוצת בני אדם, מקרב אנשי צבא הקבע אשר התקשר עם תגמולים בע"מ או גד גמולים חברה לניהול בע"מ עד ליום 30.06.2007 לשם השתתפות בתכנית חיסכון לעצמאים ו/או שכירים "תגמולים", תמורת דמי ניהול לגביהם הוסכם כי הם יהיו בשיעור אפס. הסעדים הנתבעים בתביעה הם השבת דמי הניהול שנגבו בניגוד להסכם ומתן צו האוסר על מיטב דש לגבות דמי ניהול מכספי הצבירה.

התובעים מיוצגים על ידי איבצן-נצר-וולצקי ושות'

‏‏לקריאת ההחלטה

לקריאת כתבה שפורסמה באתר TheMarker

This entry was posted in חדשות. Bookmark the permalink.
רח' החשמונאים 100 | ת.ד. 20651 תל-אביב 61201, ישראל | טלפון: 03-5611199 | פקס: 03-5611299 | דוא"ל: office@ifnlaw.co.il