11111
  • he
  • en

חדשות

אישור הליכי גבייה מנהלית לצורך גביית חוב דמי אשפוז

ביה"ד האזורי לעבודה אישר הליכי גבייה מנהלית בהם נקט משרד הבריאות, בגין חוב דמי אשפוז, כנגד עיזבון של מנוח שאושפז בבית החולים הממשלתי הגריאטרי בראשון לציון.

בית הדין האזורי לעבודה דחה את טענות העיזבון בנוגע לקיומו של חוב דמי האשפוז וקבע כי משרד הבריאות רשאי לפעול לגביית החוב באמצעות הליכי גבייה מנהלית בהתאם לפקודת המסים (גביה).

ערעור שהוגש לבית הדין הארצי לעבודה נדחה בהסכמת משרד הבריאות, תוך שנקבע כי עיזבון המנוח יישא בתשלום חוב דמי האשפוז בסך של 300,000 ש"ח.

 משרד הבריאות יוצג על-ידי משרד איבצן- נצר – וולצקי ושות'.

This entry was posted in חדשות. Bookmark the permalink.
רח' החשמונאים 100 | ת.ד. 20651 תל-אביב 61201, ישראל | טלפון: 03-5611199 | פקס: 03-5611299 | דוא"ל: office@ifnlaw.co.il