11111
  • he
  • en

חדשות

בית המשפט המחוזי חייב את המועצה האזורית חוף אשקלון לשלם לחברה לביצוע עבודות תשתית כ- 1.5 מליון ש"ח

חברה לביצוע עבודות תשתית שזכתה במכרז לביצוע הרחבות בישוב מבקיעים לצורך ישוב מחדש של מפוני תכנית ההתנתקות, תבעה את המועצה האזורית חוף אשקלון, בין היתר בגין הארכת זמן הפרויקט מעבר לקבוע בחוזה ההתקשרות וכן בגין כלים אשר עמדו בטלים בשטח. בית המשפט דחה את טענת הנתבעת כי המשכות הפרויקט נגרמה בשל מחדליה ומעשיה של התובעת ופסק כי המועצה האזורית תפצה את החברה פיצוי בסך של 1,254,511 ש"ח. כמו כן בגין בטלת הכלים פסק בית המשפט פיצוי בגובה 146,625 ש"ח לאחר שהתובעת הוכיחה כי בטלת הכלים נבעה מהתנהלות הנתבעת.

התובעת יוצגה על ידי איבצן-נצר-וולצקי ושות'

‏לקריאת פסק הדין

This entry was posted in חדשות. Bookmark the permalink.
רח' החשמונאים 100 | ת.ד. 20651 תל-אביב 61201, ישראל | טלפון: 03-5611199 | פקס: 03-5611299 | דוא"ל: office@ifnlaw.co.il