11111
  • he

חדשות

זכויות בנייה מוקנות למבנה עזר אינן בשיקול דעת הוועדה המקומית

האם לוועדה מקומית לתכנון ובניה יש סמכות להגביל שטח שנקבע בתוכנית בניין עיר להקמת מבנה עזר, במשק-עזר במושב? בעלי משק-עזר בעמק חפר ביקשו לממש תוכנית בניין עיר המאפשרת להקים מבנה עזר נפרד מהבית, בשטח של 65 מ"ר בקו בניין אפס, בהסכמת השכן (כאשר בפועל הודיעו כי יסתפקו בשטח של 43 מ"ר). הוועדה המקומית סירבה לבקשה, בנימוק שאין כל הצדקה למחסן בגודל העולה על 20 מ"ר, למרות שהתב"ע מאפשרת הקמת מבנה עזר בשטח של 5 מ"ר. התושבים הגישו ערר לוועדת ערר וזו קיבלה את עמדתם וקבעה, כי לא ניתן לקבוע כי מבנה בשטח של 43 אינו סביר לצורך שימוש כמחסן ואין מניעה להתיר מבנה עזר נפרד בקו בניין אפס, בשטח של 43 מ"ר.
עח 111/1118 רוזלמן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר

This entry was posted in כללי. Bookmark the permalink.
רח' החשמונאים 100 | ת.ד. 20651 תל-אביב 61201, ישראל | טלפון: 03-5611199 | פקס: 03-5611299 | דוא"ל: office@ifnlaw.co.il