11111
  • he
  • en

חדשות

חברת ישראל הוטלס אינטרנשיונל אינק. חויבה לשלם לחברה לביצוע עבודות בנייה סך של כ- 5.6 מיליון ש"ח (נכון למועד פסק הדין) במסגרת פסק בוררות

חברה לביצוע עבודות בניין שזכתה במכרז להקמת חניון ומקלט במלון הילטון תל-אביב, תבעה את חברת ישראל הוטלס אינטרנשיונל אינק. בין היתר בגין התארכות משך הביצוע של פרוייקט הקמת החניון מעבר לקבוע בחוזה ההתקשרות, כמו גם בגין עלויות עודפות שנגרמו לה בקשר עם ביצוע עבודות הפרויקט. ישראל הוטלס הגישה תביעה שכנגד במסגרתה ביקשה לחייב את החברה הקבלנית בתשלום פיצוי בגין התארכות משך הביצוע. במסגרת פסק הבוררות, דחה כב' השופט (בדימוס) שטרוזמן את חלקן הגדול של טענות ההגנה שהעלתה ישראל הוטלס כמו גם מרבית התביעה שכנגד, ופסק לטובת התובעת סך של כ-5.6 מיליון ש"ח בין היתר בגין התארכות משך הביצוע ובצירוף הוצאות.

 התובעת יוצגה על ידי משרד איבצן-נצר-וולצקי ושות'

This entry was posted in חדשות. Bookmark the permalink.
רח' החשמונאים 100 | ת.ד. 20651 תל-אביב 61201, ישראל | טלפון: 03-5611199 | פקס: 03-5611299 | דוא"ל: office@ifnlaw.co.il