11111
  • en

News & Events

תוכנית הרבעים בתל-אביב אינה תוכנית משביחה

בעל מגרש ברח’ יהושע בן נון בתל אביב, נדרש לשלם היטל השבחה בגין תוכנית רובע 3 (תא/316/א) בסכום של כ- 4.2 מיליון ₪, לצורך קבלת היתר בנייה, במסגרת עיסקת קומבינציה. הבעלים הגיש השגה על השומה, וזו נדונה בפני השמאי המכריע אמנון נזרי. השמאי המכריע קיבל את טענת השמאים מטעם הבעלים (טרשנסקי וקמיל) לפיה ההשבחה בשווי הנכס עקב אישור תוכנית רובע 3 פטורה מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ב) (10) לחוק התכנון והבנייה. נקבע, כי תוכנית רובע 3 נועדה להתאים את הוראות ועקרונות תמ”א 38 למרקם האורבני של רובע 3 בתל אביב יפו, ובכל הקשור לתוספת קומות, תוכנית רובע 3 אף הגבילה את מספר הקומות שניתן להוסיף על-פי הוראות תמ”א 38 ולא הוסיפה עליהן. כך צנח סכום היטל ההשבחה מ- 4.2 מיליון ₪ לאפס.
צבי הנדל נ’ הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, תל-אביב (יהושע בן נון 49 תל-אביב)

This entry was posted in Uncategorized @en. Bookmark the permalink.
Ha’hashmonaim Tower, 100 Ha’hashmonaim Street, POB 20651, Tel Aviv 61201, Israel | Tel: 03-5611199 | Fax: 03-5611299 | Email: office@ifnlaw.co.il